Disclaimer

VertreknaarDuitsland.nl sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VertreknaarDuitsland.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om VertreknaarDuitsland.nl te kunnen raadplegen.

Tevens sluiten VertreknaarDuitsland.nl alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van andere websites die als link zijn opgenomen op VertreknaarDuitsland.nl en de informatie van derde op het forum zijn opgenomen op VertreknaarDuitsland.nl.